Vår ambition är att på ett neutralt sätt överföra ditt inspelade material till skrift. Vår utgångspunkt är att skriva ner det som sägs ord för ord, men att med små förändringar anpassa språket så att slutprodukten blir en korrekt och lättläst text. Detta innebär i praktiken att vi utelämnar talspråkliga drag såsom tvekljud (eh, hm), utfyllnadsord (ju, liksom) upprepningar, stakningar, omtagningar och liknande så länge de inte bidrar väsentligt till innehållet.

I fråga om språkriktighet och stavning följer vi etablerade normer och tar hjälp av Svenska Akademiens ordlista, Svenska skrivregler och TT-språket (https://tt.se/tt-spraket/).

Grammatik och ordföljd

Vi korrigerar inte avvikande grammatik eller ordföljd. Däremot använder vi den etablerade stavningen av vissa ord oberoende av varierande uttal. Exempelvis skriver vi alltid ”någon”, ”något” och ”någonting” även då det uttalas ”nån”, ”nåt” och ”nånting”.

Fackspråk

Många av de intervjuer och samtal vi transkriberar handlar om specifika ämnen och innehåller ovanliga ord. Vi gör alltid vårt bästa för att ta reda på hur ord stavas och upprättar vid behov särskilda ordlistor för enskilda projekt. På så sätt ser vi till att stavningen blir korrekt och konsekvent genom hela projektet även när flera transkriberare arbetar i samma projekt.

Noggrannhet

Alla ljudfiler arbetas igenom i sin helhet av två transkriberare. På så sätt minimerar vi risken för fel och maximerar chansen att få med allting som sägs. Ibland förekommer det ändå att vi inte uppfattar enstaka ord. När det händer markerar vi platsen för det ohörda med tidsstämpel så att du som kund enkelt kan hitta platsen i ljudfilen vid behov.

Markering av skratt

Om det förekommer skratt markeras det med hjälp av hakparenteser:

[skratt]. I övrigt markerar vi inte hur något sägs, utan fokus ligger på att få med vad som sägs.