Det finns mycket man kan jobba med när man håller på med språk: översättare, transkriberare, undertextare, lektör, redaktör, tolk etc. Men vad finns det för likheter och skillnader mellan de här yrkena? Vad har till exempel översättaren gemensamt med transkriberaren?

Transkriberarens roll

Inom transkribering är syftet att i skrift återge ett samtal, oftast mellan en intervjuare och en respondent. Ibland är respondentens tankegång tydlig och välformulerad, men ibland utkristalliseras hens idéer i och med samtalets gång. Då kan det bli en del stakande och intervjuaren kanske måste ställa följdfrågor som guidar resonemanget. Allt detta ska transkriberaren ta hänsyn till i den transkriberade texten. Transkriberarens uppgift är alltså att förmedla innehållet i samtalet, men även formen för det. 

Transkriberaren rör sig mellan två olika plan inom ett språk: tal och skrift. Men det kan hända att en ljudfil på ett språk ska skrivas ner på ett annat. Då hamnar transkriberaren plötsligt inne på översättarens område. 

Översättarens roll

En översättares uppgift är att ta en text från ett språkområde till ett annat. Lite som transkriberaren måste återge en ljudfil så noga som möjligt måste översättaren vara trogen originaltexten. Att översätta är en rätt motsägelsefull handling. Samtidigt som originalet ska bevaras in i minsta detalj så ska det ändras helt och fullt – det ska ju uttryckas på ett nytt språk! Det är en fascinerande paradox.

Varken översättaren eller transkriberaren producerar innehållet i texten själva. Därför måste de som individer vara relativt osynliga i det slutgiltiga resultatet. Författaren Paul Auster uttryckte det så här: ”Översättarna är litteraturens skugghjältar, ett ofta bortglömt instrument som gör att olika kulturer kan kommunicera med varandra och att vi kan förstå att vi alla, från alla delar av världen, lever i en och samma värld.” Översättaren är ett osynligt kitt mellan alla världens språk och kulturer.

 Transkribering utan prägel på texten

Men även om översättaren oftast är osynlig, en skugga, så sätter översättaren alltid sin prägel på texten eftersom den egna språkkänslan och stilen är avgörande för slutresultatet. Ett översatt ord kan övervägas, ändras och omformuleras i det oändliga. Detta är en skillnad från transkriberingen. Olika transkriberare kan genom gemensamma skrivregler producera väldigt likartade texter utifrån samma ljudfil.

Översättarens och transkriberarens jobb ser alltså ganska olika ut. Däremot jobbar båda utifrån samma grundprincip: ett klart och tydligt skriftspråk.